Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 1 Września 2017

Część A. Postanowienia wspólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez CV.plus:
 1. usług drogą elektroniczną w serwisie www.CV.plus,
 2. usług na rzecz Oferentów, którzy zaakceptowali Regulamin.

§ 2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego CV.plus”.
 2. Usługodawca – CV.plus. Administrator serwisu CV.plus, którym jest Inkubator Rozwoju (ul. Szafera 3, 80-299 Gdańsk), numer NIP 5842753990, REGON 365685660, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643041, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu CV.plus, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.
 3. Usługobiorca – Kandydat lub Oferent.
 4. Oferent – podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi.
 5. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z Oferentem.
 6. Serwis – serwis internetowy www.CV.plus, prowadzony przez Usługodawcę.
 7. Usługi dla Oferentów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Oferentów, których przykładowe wyliczenie znajduje się w § 12.
 8. Usługi dla Kandydatów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów, których przykładowe wyliczenie znajduje się w § 7.
 9. Usługi – Usługi dla Oferentów lub Usługi dla Kandydatów.
 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie Regulaminu lub do której stosuje się Regulamin.
 11. Umowa o Stałą Współpracę – umowa, która może zostać zawarta pomiędzy Usługodawcą a Oferentem, określająca warunki stałej współpracy.
 12. Ogłoszenie – ogłoszenie o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie.
 13. Aplikacja – ogół danych i informacji przesyłanych przez Kandydata podmiotowi, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia, za pośrednictwem Serwisu, w związku z Ogłoszeniem, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae, list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata.

§ 3

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługobiorca samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

Rozdział II. Warunki świadczenia Usług

§ 4

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do internetu oraz jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer – wersja 5.5 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej z Serwisem.

Rozdział III. Prawa Usługodawcy

§ 5

Usługodawca może zablokować Aplikacje w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które to naruszenie nastąpiło w związku z korzystaniem z Usług.

Rozdział IV. Reklamacje

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług kierować można w szczególności pisemnie pod adres: ul. Szafera 3, 80-299 Gdańsk lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@CV.plus
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

Część B. Świadczenie Usług dla Kandydata

Rozdział V. Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Kandydata

§ 7

Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Kandydata:
 1. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;
 2. umożliwienie aplikowania na stanowisko pracy, którego dotyczy Ogłoszenie, poprzez przesłanie Aplikacji według wyboru Kandydata wraz z uruchomieniem subskrypcji ofert, podobnych do tej, na którą Kandydat aplikuje;
 3. umożliwienie wprowadzenia curriculum vitae, listu motywacyjnego oraz innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Oferentów oraz w celu udostępniania ich Oferentom;
 4. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;
 5. udostępnienie profili Oferentów, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

§ 8

 1. Usługodawca gwarantuje zachowanie prawa do prywatności Usługobiorców.
 2. Usługodawca stosuje Politykę Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 9

 1. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są dla celów realizacji umowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, co może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Kandydata.

§ 10

 1. Kandydat zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych oraz innych treści zgodnie ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże podanie danych osobowych jest konieczne w celu skorzystania z niektórych Usług.
 3. Kandydat wprowadzając swój wizerunek do Serwisu, wyraża zgodę na jego wykorzystywanie.
 4. Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 5. Kandydat może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług.

§ 11

W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;
 4. adres do korespondencji;
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numery telefonów i faksów;
 7. numer PESEL;
 8. numer NIP;
 9. numer rachunku bankowego;
 10. zawód;
 11. informacje o wykształceniu;
 12. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;
 13. informacje o znajomości języków obcych;
 14. informacje o kwalifikacjach;
 15. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;
 16. informacje o doświadczeniu zawodowym;
 17. informacje o rodzaju poszukiwanej pracy;
 18. informacje o wynagrodzeniu;
 19. informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności.

Część C. Świadczenie Usług dla Oferenta

Rozdział VII. Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Oferenta

§ 12

Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Oferenta, polegające między innymi na:
 1. umieszczaniu w Serwisie Ogłoszeń na zlecenie Oferenta;
 2. wyróżnianiu Ogłoszeń w określony sposób;
 3. umieszczeniu prezentacji Oferenta w katalogu Oferentów dostępnym w Serwisie;
 4. udostępnieniu możliwości otrzymywania Aplikacji od Kandydatów;
 5. wstępnej selekcji Aplikacji zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;
 6. automatycznym lub wspomaganym przez Usługodawcę zarządzaniu procesami rekrutacji i Aplikacjami;
 7. umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy,
 8. udostępnianiu Panelu Oferenta, w celu korzystania z niektórych Usług dla Oferentów.

§ 13

Usługodawca może wyznaczyć dla Oferenta doradcę klienta, czyli osobę odpowiedzialną za kontakty między Usługodawcą a Oferentem.

§ 14

 1. Na Oferenta ciąży obowiązek zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Oferenta w taki sposób, aby dostęp do Panelu Oferenta miały wyłącznie osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy.
 2. Każda czynność dokonana w Panelu Oferenta wiąże Oferenta.
 3. Decyzje i czynności związane z realizacją Umowy mogą w imieniu Oferenta wykonywać wszystkie osoby, które zatrudnia oraz osoby posługujące się adresami poczty elektronicznej w domenie Oferenta.
 4. Umowa lub pisemne oświadczenie Oferenta może ograniczać krąg uprawnionych do podejmowania decyzji i czynności związanych z realizacją Umowy w imieniu Oferenta do określonych imiennie osób.

Rozdział VIII. Ogłoszenia

§ 15

Oferent może wprowadzić Ogłoszenie:
 1. poprzez Panel Oferenta;
 2. poprzez przesłanie do Usługodawcy w formie załącznika do wiadomości e-mail;
 3. telefonicznie, poprzez kontakt z doradcą klienta przypisanym do Oferenta;
 4. w inny sposób, uzgodniony przez Usługodawcę i Oferenta.
 5. Ogłoszenie może zawierać nie więcej niż 250 słów.
 6. Słowem w rozumieniu ustępu powyższego jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.
 7. Oferent sugeruje dział Serwisu, w którym Ogłoszenie ma być wyświetlane. Ostateczna decyzja w kwestii działu, w jakim Ogłoszenie ma być wyświetlane należy do Usługodawcy.
 8. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Oferent komunikują się w dowolny, zgodnie ustalony sposób, a w szczególności poprzez Panel Oferenta oraz pocztę elektroniczną.

§ 16

 1. Usługodawca przed rozpoczęciem wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie może sprawdzić zgodność jego:
  1. treści – z Umową;
  2. wyglądu – ze standardami redagowania stron internetowych oraz stylem Serwisu.
 2. Sprawdzenia dokonuje wyznaczony personel Usługodawcy.
 3. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Umową, ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.
 4. Czas, przez jaki Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie jako aktualne, ustalany jest każdorazowo przez Oferenta i wynosi 14 dni albo 30 dni. Czas ten liczony jest od chwili rozpoczęcia wyświetlania Ogłoszenia.
 5. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki Ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

§ 17

 1. Po upływie czasu, przez jaki Ogłoszenie miało być wyświetlane jako aktualne, Ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne.
 2. Oferent może oznaczyć Ogłoszenie jako archiwalne przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Oznaczenie Ogłoszenia jako archiwalnego na żądanie Oferenta nie powoduje powiększenia puli niewykorzystanych przez Oferenta Ogłoszeń ani nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie tego Ogłoszenia.

§ 18

 1. Oznaczenie Ogłoszenia jako archiwalnego oznacza wyłączenie możliwości złożenia Aplikacji dotyczącej tego Ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie oznaczone jako archiwalne jest wyświetlane w Serwisie aż do usunięcia go przez Usługodawcę.

§ 19

 1. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza Umowę, Usługodawca może zablokować Ogłoszenie.
 2. Ogłoszenie zablokowane nie będzie widoczne w Serwisie.
 3. Zablokowanie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania: odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie Ogłoszenia lub powiększenia puli niewykorzystanych przez Oferenta Ogłoszeń – z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Oferent może złożyć reklamację na zablokowanie Ogłoszenia.

§ 20

 1. Wprowadzenie Ogłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Oferenta prawa do korzystania przez Usługodawcę ze składających się na to Ogłoszenie elementów (w tym logo, treści ogłoszenia, szaty graficznej), w celu wyświetlania w Serwisie, umieszczania w publikacjach drukowanych oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat. Po upływie wskazanego okresu prawo to przysługuje na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez Oferenta. Prawo to jest niewyłączne. Oferent wyraża zgodę na sublicencję Ogłoszeń.
 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1. obejmuje także prawo do modyfikacji Ogłoszenia w granicach zmian redakcyjnych i korzystania ze zmodyfikowanego Ogłoszenia w takim samym zakresie jak określony w ust. 1.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Ogłoszenia również na innych stronach internetowych Usługodawcy oraz u współpracujących z nim partnerów przez okres opisany w § 16 ust. 4 Regulaminu.

Rozdział IX. Umowa o Stałą Współpracę

§ 21

 1. W drodze Umowy o Stałą Współpracę Usługodawca może zobowiązać się do gotowości powtarzającego się świadczenia Usług na rzecz Oferenta, a Oferent do zapłaty wynagrodzenia ustalonego w Umowie o Stałą Współpracę.
 2. Usługodawca może odstąpić od Umowy o Stałą Współpracę w niewykonanym przez Usługodawcę zakresie, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, w terminie do 3 miesięcy od naruszenia.
 3. W przypadku różnicy między treścią postanowień Umowy o Stałą Współpracą a Regulaminem, stosuje się Umowę o Stałą Współpracę.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy o Stałą Współpracę.

Rozdział X. Przetwarzanie danych osobowych

§ 22

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Aplikacjach składanych Oferenta jest Oferent.
 2. Oferent powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
 3. Powierzenie następuje w celu dokonania czynności wspomagających rekrutację na stanowiska, których dotyczą Ogłoszenia, a w szczególności w celu: przechowywania bazy Kandydatów, przeprowadzenia analizy Aplikacji, dokonania wstępnej selekcji Aplikacji.
 4. Zakresem powierzenia objęte są wszystkie dane osobowe podane w Aplikacji.
 5. Dane osobowe Oferenta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozdział XI. Odpowiedzialność

§ 23

 1. Usługodawca odpowiada wobec Oferenta tylko za szkody wyrządzone Oferenta przez Usługodawcę z winy umyślnej.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Oferenta do wysokości wartości wynagrodzenia uiszczonego Usługodawcy za zamieszczenie Ogłoszenia, którego dotyczy szkoda wyrządzona Oferenta.

Część D. Postanowienia końcowe

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednakże do dotychczas zawartych Umów stosuje się Regulamin w wersji dotychczasowej.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Oferentem, mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom, Uczestnikom, Wystawcom oraz innym Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 Września 2017

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.cv.plus, zwanego dalej „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Usługodawca – CV.plus. Administrator serwisu CV.plus, którym jest Inkubator Rozwoju (ul. Szafera 3, 80-299 Gdańsk), numer NIP 5842753990, REGON 365685660, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643041, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu CV.plus, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z serwisu CV.plus pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu CV.plus, zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy serwis CV.plus, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie CV.plus

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa aplikacja. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora: info@cv.plus Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Ochrona danych

Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony serwisu CV.plus jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie CV.plus z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu CV.plus mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Wyjaśnienie użytych pojęć: