Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 Września 2017

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.cv.plus, zwanego dalej „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Usługodawca – CV.plus. Administrator serwisu CV.plus, którym jest Inkubator Rozwoju (ul. Szafera 3, 80-299 Gdańsk), numer NIP 5842753990, REGON 365685660, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643041, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu CV.plus, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z serwisu CV.plus pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu CV.plus, zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy serwis CV.plus, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie CV.plus

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa aplikacja. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora: info@cv.plus Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Ochrona danych

Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony serwisu CV.plus jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie CV.plus z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu CV.plus mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Wyjaśnienie użytych pojęć: